จิตต์จันทร์ เ., มาสิงบุญ เ., & ด้วงแพง ส. (2012). ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 86. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677