ชูทัพ ส., & ทาโต ร. (2012). ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 100. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678