โมกขาว ศ. (2012). ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 126. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680