เกษมกิจวัฒนา ส., เชื้อเจ็ดตน พ., & อ่ำศรีเวียง ว. (2014). นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 29(3), 5–18. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074