ศรีสุริยเวศน์ ร., & หอมสินธุ์ พ. (2014). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 31–41. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27076