สุดเพชร ศ., ธนาโนวรรณ น., อยู่สำราญ ฉ., & เนื่องตัน ช. (2014). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 42–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077