พฤกษ์ภัทรานนต์ ก., & หนูสม ป. (2014). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 55–68. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078