สินสุกใส น., อยู่สำราญ ฉ., & ภู่ไพบูลย์ ร. (2014). พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 69–79. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079