แซ่ตั้ง ห., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส., & ตันติวงศ์โกสีย์ เ. (2014). ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 80–91. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080