กันทะขู้ แ., โพธิ ว., อินทรลาวัณย์ ป., & เกษมกิจวัฒนา ส. (2014). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 92–103. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081