วิโรจน์รัตน์ ว., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., สาสัตย์ ร. ศ., มาลาธรรม พ., & ณรงค์ศักดิ์ จ. (2014). การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 104–115. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27082