เจริญกิจการ ว., & เกษมกิจวัฒนา ส. (2012). การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี. Thai Journal of Nursing Council, 26(3), 14. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710