บุญนันท์ จ., & ฉายพุทธ ป. (2012). แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย. Thai Journal of Nursing Council, 26(3), 31. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711