จันทโสภีพันธ์ พ., สุวรรณ ณ., เพียรมงคล ย., & ศรีสมบูรณ์ จ. (2012). ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, 26(3), 48. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725