สิงห์ช่างชัย เ., ทองสุข ป., & หมวดเอียด ป. (2012). การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732