กิติศรี จ., นันทชัยพันธ์ พ., & ธงชัย ฉ. (2012). การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 17. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733