ตั้งฉัตรชัย บ., สิริธรังศรี บ., ศรีพันธ์วรสกุล ส., & รังควัต ว. (2012). ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 43. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735