บุณโยทยาน ส., ธงชัย ฉ., & สำราญญาติ ม. (2012). ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 82. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738