ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., คุปตานนท์ ข., & ว่องสิริมาศ น. (2012). กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 108. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740