อาภานันทิกุลม., พุธวัฒนะพ., & วิทยะศุภรจ. (1). ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 123. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2741