มาลาธรรม พ., สิทธินอก ข., พุธวัฒนะ พ., & งามอุโฆษ ฉ. (2012). ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา. Thai Journal of Nursing Council, 26(4), 137. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742