รุ่งอมรรัตน์ส., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ., วิทยพันธ์ย., เภตราสุวรรณส., & ขวัญบุญจันทร์อ. (2012). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Thai Journal of Nursing Council, 26(s), 44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747