วิโรจน์รัตน์ ว., ลีฬหกุล ว., คุ้มทวีพร พ., & พันธุ์ศักดิ์ ว. (2012). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 26(s), 140. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754