ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. (2012). บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 13. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757