กฤษณบุตรป., โตสิงห์อ., ดนัยดุษฎีกุลส., & ไอรมณีรัตน์เ. (2012). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 39. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2759