สุขนิธิจ., ธรรมพนิชวัฒน์ว., วิเชียรเจริญไ., & เลิศธรรมเทวีว. (2012). ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 78. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762