ส่องวัฒนา ป. (2014). การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์. Thai Journal of Nursing Council, 29(4), 5–21. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634