นิติกุล ห., พยัคฆเรือง ส., จินตนาดิลก น., & พันธ์บูรณะ จ. (2014). ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย. Thai Journal of Nursing Council, 29(4), 32–44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636