กันทากาศ ท., & เกษมกิจวัฒนา ส. (2014). ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. Thai Journal of Nursing Council, 29(4), 92–104. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27646