เอิบอาบ ส., & ลีวิรัตน์ ส. (2014). ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ. Thai Journal of Nursing Council, 29(4), 105–120. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647