ราชวงศ์ ว., มหัคฆะกาญจนะ น., ไตรรัตน์อภิชาติ ว., พรหมเมศ ส., วนวโรดม พ., & คงมุต พ. (2014). ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council, 29(4), 121–130. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660