งามเหมาะน., วิโรจน์รัตน์ว., & จิตรมนตรีน. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council, 30(1), 58-71. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34680