พรหมชาติ ล. (2015). อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 75–85. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461