จันทร์นพคุณ จ., & ศุภปีตีพร ศ. (2015). ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 113–126. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143