จิรวัฒน์กุล ศ. (2015). รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 5–19. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653