เกื้อกาญจน์ จ., อิสระมาลัย แ., & บาลทิพย์ ข. (2015). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 20–32. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655