มรกต เ., นิลมานัต ก., & มัชฌิม เ. (2015). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 33–45. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656