เสนะสุทธิพันธุ์ ว., & หนูคง อ. (2015). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 46–59. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657