เข็มทอง อ., ฉายพุทธ ป., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., & จุฑาภิสิทธิ์ ส. (2015). อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 60–74. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659