อุปนิสากร ส., สมหมาย ท., วัฒนประสาน ป., & บุญรัตน์ จ. (2015). การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 86–100. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663