หวนศรี ก., & อิสระมาลัย แ. (2015). การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 101–112. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664