สวัสดิพานิช น., เผือกเทศ ศ., สริยาภรณ์ อ., & เชาวน์เมธากิจ ช. (2016). ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย. Thai Journal of Nursing Council, 30(3), 39–53. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175