ศรีนารัตน์ น., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส., & วงษ์คงคำ เ. (2016). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้. Thai Journal of Nursing Council, 30(4), 19–31. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183