สรรพวีรวงศ์ จ., เผือกคง น., & หนุเจริญกุล ส. (2013). ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท. Thai Journal of Nursing Council, 27(2), 17–35. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366