ธีรชิตกุล จ., นาคะ ข., & บุญพัฒน์ ป. (2013). การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา. Thai Journal of Nursing Council, 27(2), 134–147. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382