อรทัย พ., & เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ. (2013). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 29–44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5454