หาญประสิทธิ์คำ ข., นามจันทรา ร., หนุเจริญกุล ส., ศุภเมธาพร ป., นทีธนสมบัติ ก., & สร้อยวงศ์ ป. (2013). ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 45–63. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459