มะมม จ. (2013). ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 63–76. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462