เอี่ยมจันทร์ประทีป ส., แซ่เซี้ย ว., & คู่พันธวี เ. (2013). ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 77–90. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465