วงศ์สุรประกิต ส., & สันติประสิทธิ์กุล ส. (2013). สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 91–105. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471